Privatumo politika & SLAPUKŲ POLITIKA

PRIVATUMO POLITIKA

Sports Lukss yra vienas iš ledo ritulio prekių inventoriaus tiekimo lyderių, iš viso turintis 13 Hokeja Pasaule parduotuvių ir prekybos vietų. Mūsų tikslas yra siūlyti savo klientams kokybišką asortimentą, individualų požiūrį ir profesionalias konsultacijas, taip pat aukštos kokybės ledo ritulio įrangą tiesiai iš gamintojų.

Mums svarbu ne tik mūsų teikiamų paslaugų kokybė, bet ir klientų privatumo apsauga, todėl mes rūpinamės, kad mūsų Interneto svetainės lankytojų ir klientų pateikti duomenys būtų saugūs.

Ši politika sukurta paaiškinti mūsų klientams, kaip mes saugome mums perduotus asmens duomenis, ir informuoti klientus apie jų teises ir pareigas. Tvarkydami asmens duomenis mes rūpinamės, kad būtų laikomasi galiojančių ir taikomų Latvijos Respublikos įstatymų ir kitų norminių aktų. Konkreti privatumo politika netaikoma kitų įmonių vykdomoms duomenų tvarkymo priemonėms, todėl prašome visuomet susipažinti su konkrečių įmonių pateiktais paaiškinimais dėl asmens duomenų tvarkymo, jei naudojatės kitų įmonių paslaugomis.

BENDROSIOS SĄVOKOS:

Valdytojas - SIA “Sports Lukss”, reg. Nr.40103087159, juridinis adresas: Ryga, Augšiela 1, LV-1009 (toliau taip pat ir Ledo ritulio Pasaulis).

Duomenų valdytojo kontaktinė informacija asmens duomenų tvarkymo klausimais - SIA “Sports Lukss”, reg. Nr. 40103087159, juridinis adresas: Ryga, Augšiela 1, LV-1009, buveinės adresas: Ryga, Ventspils iela 50 , Zemgales priekšpilsēta, Rīga, LV-1002 Telefonas: +371 67226100, e-paštas: [email protected]

Asmens duomenys - bet kokia informacija apie identifikuotą ar identifikuojamą fizinį asmenį.

Asmens duomenų tvarkymas - veiksmai su asmens duomenimis, vykdomi naudojant automatizuotas priemones ar be jų, tokie, kaip duomenų rinkimas, registravimas, organizavimas, struktūrizavimas, saugojimas, pritaikymas ar pertvarkymas, atgavimas, peržiūra, naudojimas, atskleidimas siunčiant, platinant ar kitaip darant juos prieinamais, suderinimas ar derinimas, apribojimas, ištrynimas ar sunaikinimas.

Privatumo politika - taikomų priemonių, įgyvendinamų siekiant užtikrinti privatumo ir asmens duomenų apsaugą, visuma, susijusi su:

- Fiziniais asmenims - Klientais ir kitais paslaugų vartotojais (įskaitant potencialius, buvusius ir esamus), taip pat trečiaisiais asmenimis, kurie gauna ar perduoda bet kokią informaciją Ledo ritulio Pasauliui, susijusią su paslaugos teikimu fiziniam asmeniui.

- Hokeja Pasaule parduotuvių, biurų, sandėlių ir kitų struktūrinių vienetų, tarp jų, kuriuose vykdomas vaizdo stebėjimas, lankytojais;

- Hokeja Pasaule palaikomų svetainių ir/arba mobiliųjų ir/arba socialinių svetainių lankytojais.

Klientas - fizinis asmuo, kuris naudojasi Hokeja Pasaule teikiamomis paslaugomis, nepriklausomai nuo to, kaip šios paslaugos teikiamos – asmeniškai dalyvaujant, Interneto svetainėje, mobiliosiose programose, socialiniuose tinkluose, telefonu ir kt. būdais.

Interneto svetainė - Hokeja Pasaule nurodyta interneto svetainė, kurioje Klientui gali būti teikiamos paslaugos.

Paslauga - Hokeja Pasaule Klientui teikiama paslauga pagal Kliento apibrėžtus ir išreikštus norus ir apimtį, laikantis Hokeja Pasaule nustatytų veiklos krypčių ir paslaugų rūšių, taip pat Latvijos Respublikos privalomaisiais norminiais teisės aktais nustatytų tokių paslaugų teikimo apribojimų.

Hokeja Pasaule paslaugų teikimui ir prekių pardavimui vykdo šią veiklą:

- Kliento identifikavimas;

- Klientų sutarčių rengimas, sudarymas bei lydimųjų dokumentų paruošimas, sudarymas;

- Prekių ir/arba paslaugų tiekimas Klientui;

- Garantinių įsipareigojimų vykdymas;

- Klientų aptarnavimas, įskaitant pasiūlymų, pretenzijų, prašymų nagrinėjimą;

- Klientui teikiamų prekių ir paslaugų tobulinimas, įskaitant, klientų pritraukimą, klientų lojalumo užtikrinimą, pasitenkinimo prekėmis ar paslaugomis įvertinimą;

- Prekių ir paslaugų reklamavimas ir platinimas (komerciniais tikslais);

- Atsiskaitymų administravimas;

- Bendravimo su Klientu administravimas, įskirtinai, užtikrinant Latvijos Respublikos privalomaisiais norminiais aktais nustatytus įsipareigojimus Ledo ritulio Pasauliui;

- Debitorių priežiūra, įskaitant, mokumo priežiūra, galima skolų atgavimo ir išieškojimo priežiūra;

- Interneto svetainių, įskaitant, socialinius tinklus, mobiliųjų aplikacijų palaikymas ir jų veiklos gerinimas.

HOKEJA PASAULE VEIKLOS OPERATYVIŲJŲ DUOMENŲ APDOROJIMUI IR tolesniam PLANAVIMUI:

- Statistinių duomenų analizė ir ataskaitų rengimas;

- Duomenų kokybės užtikrinimas ir rizikos valdymas;

- Įmonės veiklos analizė ir planavimas;

- Rinkos ir viešosios nuomonės tyrimas;

- Klientų apklausos;

- Informacijos teikimas valstybės (viešojo) valdymo institucijoms (pvz., Priežiūros įstaigoms) pagal galiojantį norminį reguliavimą.

HOKEJA PASAULE SĄŽININGAI IR TEISĖTAI TVARKO DUOMENIS, REMIANTIS ŠIAIS TEISINIAIS PAGRINDAIS:

- Remiantis Kliento paraiška sudaryti ir vykdyti sutartį;

- Remiantis Kliento sutikimu;

- Realizuojant teisėtus interesus, kylančių iš esamų Hokeja Pasaule ir Kliento įsipareigojimų, remiantis sudaryta sutartimi arba įstatymais;

- Vykdant privalomus norminiais teisės aktais nustatytus įsipareigojimus;

- Asmens duomenų tvarkymas vykdomas atsižvelgiant į konkrečius tikslus;

ASMENINIŲ DUOMENŲ APDOROJIMAS ATLIEKAMAS NESUKAUPIANT PERNELYG DIDELIŲ DUOMENŲ, UŽTIKRINANT JŲ TIKSLUMĄ IR LAIKYMO TRUKMĖS ATITIKTĮ BEI ATSIŽVELGIANT Į KLIENTO TEISES

- Asmens duomenys renkami atsižvelgiant į tikslus ir teisinį pagrindą;

- Asmens duomenų tvarkymas vyksta pagal pagrįstai prieinamas Hokeja Pasaule organizacines, finansines ir technologines galimybes bei išteklius, atsižvelgiant į šiuolaikinių technologijų plėtrą;

- Jei sprendimų priėmimas vyksta automatizuotai, Klientas apie tai informuojamas vadovaujantis norminiais teisės aktais. Klientas turi teisę nesutikti su automatizuotu sprendimų priėmimu, tačiau tam tikrais atvejais šis prieštaravimas gali apriboti potencialią Kliento teisę naudotis jam prieinamomis galimybėmis.

DUOMENYS TURĖTŲ būti LAIKOMI TOL, kol egzistuoja BENT VIENAS IŠ ŠIŲ pagrindŲ:

- Yra galiojanti sutartis su Klientu;

- Galioja Kliento sutikimas tvarkyti asmens duomenis, jei asmens duomenų tvarkymas nėra susijęs su kitu teisiniu pagrindu;

- Duomenų saugojimo teisinė pareiga;

- Teisinių interesų, kylančių iš Hokeja Pasaule ir/arba klientui taikomų norminių aktų, įgyvendinimo užtikrinimas;

- Jei negalima nustatyti asmens duomenų saugojimo pagrindo;

- Kliento asmeniniai duomenys ištrinami.

ASMENINIŲ DUOMENŲ APDOROJIMAS VYKSTA ATSIŽVELGIANT Į KLIENTO TEISES:

- Pagal privalomus norminius aktus;

- Ši teisė apima teisę gauti informaciją, susijusią su Kliento duomenų tvarkymu, teisę reikalauti Kliento asmens duomenų patikslinimo, ištaisymo, pakeitimo, ištrynimo, teisę atsisakyti gauti komercinę informaciją, prašyti perduoti duomenis ir kt. įstatymines / sutartines teises;

- Šių teisių įgyvendinimas gali būti apribotas, jei asmens duomenų tvarkymas pagrįstas tokiais Hokeja Pasaule įsipareigojimais, kuriuos jam nustato galiojantys norminiai aktai ir kurie vykdomi visuomenės interesais.

KLIENTAS GALI PASINAUDOTI SAVO TEISĖMIS, PATEIKdamas PAREIKALAVIMĄ:

- Raštu Hokeja Pasaule parduotuvėse, pateikiant asmens tapatybės dokumentą, taip pat nurodant savo kontaktinį adresą;

- e-paštu [email protected], pasirašant pareikalavimą saugiu elektroniniu parašu.

Atsakymas pateikiamas nurodytu kontaktiniu arba e-pašto adresu. Asmens duomenų apsaugai naudojamos technologinės ir loginės apsaugos priemonės, kurios, atsižvelgiant į organizacinius, finansinius ir techninius išteklius, realizuojamos įvertinant potencialią riziką. Hokeja Pasaule duomenų apsaugos tikslais nuolat plėtoja saugumo procesus - tiek apmokant savo darbuotojus, tiek imantis priemonių informacijai, IT infrastruktūrai, vidiniams ir išoriniams tinklams, skyriams apsaugoti, siekiant užkirsti kelią neteisėtai prieigai prie duomenų.

APSIKEITIMAS ASMENS DUOMENIMIS GALI BŪTI BŪTINAS, JEI TAI VYKDOMA KONKREČIU TIKSLU:

Su bendradarbiavimo partneriais, jei užtikrinamas paslaugų teikimas (pavyzdžiui, prekių pristatymo su kurjeriu, mokėjimo paslaugų teikėjai); Saugumo ir apsaugos užtikrinimui (pavyzdžiui, IT saugumo administravimas); Bendrajam ir sutarčių administravimui (pavyzdžiui, statistikos duomenų pateikimas, organizacinio ir finansinio valdymo užtikrinimas, renginių organizavimas); Priežiūros ir valstybės valdymo įstaigos (pavyzdžiui, teisėsaugos institucijos); Skolų išieškojimui arba teisinių interesų gynimui ar vykdymui.

Aukščiau pateiktas išvardijimas nėra visaapimantis, nes kai kuriais atvejais apsikeitimas Asmens duomenimis taip pat gali vykti Kliento pareikalavimu, tvarkant anoniminius duomenis ir kt. atvejais. Hokeja Pasaule nurodytoje svetainėje gali būti naudojami slapukai, dėl kurių naudojimo Klientas turi teisę nesutikti, tačiau nurodome, kad tam tikrais atvejais gali būti įtakojamas tam tikrų svetainės paslaugų teikimas pilna apimtimi. Su slapukų apdorojimo taisyklėmis galite susipažinti čia. Jei tinklalapyje yra nuorodų į trečiųjų asmenų tinklalapius, Hokeja Pasaule nėra atsakingas už lankymąsi tokiose svetainėse, todėl prašome atskirai susipažinti su trečiųjų asmenų svetaine ir asmens duomenų apsaugos taisyklėmis.

Hokeja Pasaule pasilieka teisę pakeisti ir papildyti šią Privatumo politiką, pateikdamas jos dabartinę versiją, kuri prieinama Hokeja Pasaule svetainėje.

Norėdami susisiekti su mumis dėl šios privatumo politikos ar asmens duomenų tvarkymo, naudokite svetainės skiltyje Kontaktai aukščiau nurodytą Valdytojo kontaktinę informaciją arba ryšio priemones.

Jei ši privatumo politika buvo išversta į kitas kalbas, kilus prieštaravimams pirmenybė teikiama privatumo politikos redakcijai latvių kalba.

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SLAPUKŲ POLITIKA

SLAPUKŲ RŪŠYS IR NAUDOJIMO TIKSLAS

1. Siekiant analizuoti interneto svetainės www.hockeypint.lt naudojimą, t.t., norint suprasti lankytojų veiksmus interneto svetainėje www.hockeypoint.lt, ir tokiu būdu leisti Sports Lukss patobulinti ir sukurti naudotojams patogesnę interneto svetainę bei pagerinti jos veikimą, Sports Lukss naudoja Google Analytics įrankio teikiamą žiniatinklio analizės paslaugą, kurios naudojimui reikalingas jūsų sutikimas.

2. Slapukuose apibendrinama informacija apie tai, kaip Jūs naudojatės svetaine www.hockeypoint.lt. Šiuo tikslu apibendrinama standartinė žurnalo įrašų informacija (prisijungimo laikas, trukmė, IP adresas) ir anoniminė informacija apie Jūsų veiksmus svetainėje.

3. Kad kaskart lankantis svetainėje nereikėtų pakartotinai prašyti Jūsų sutikimo, Jūsų patogumui Sports Lukss taip pat naudoja slapukus, norėdamas užregistruoti, ar sutikote (ar ne), kad svetainėje „www.hockeypoint.lt“ naudojame slapukus.

SLAPUKŲ DUOMENŲ NAUDOJIMAS IR saugojimas

4. Pagal Google Inc. paslaugų teikimo sąlygas ir Google Analytics paslaugos teikimo sąlygas Google minėtą informaciją panaudos, kad Sports Lux poreikiams įvertintų, kaip Jūs naudojate interneto svetainę, ir parengtų ataskaitas apie vartotojų veiklą svetainėje.

5. Sports Lukss nenaudos slapukų ir neleis to daryti jokiam trečiajam asmeniui, siekiant surasti ar rinkti bet kokią identifikuojamą asmeninę informaciją apie svetainės www.hokejapasaule.lv lankytojus.

6. Sports Lukss pareikalavimu, prieš išsaugant gautą informaciją Google Inc. ją padarys anonimine, ištrinant jūsų IPv4 adreso paskutinį oktetą, o paskutinius 80 IPv6“ adres atminties bitus nustatys į nulį.

7. Apibendrinta informacija bus išsiųsta ir saugoma Google Inc. serveriuose, esančiuose daugelyje pasaulio šalių. Informacija gali būti tvarkoma serveryje, kurio nėra Latvijoje ar Europos Sąjungoje.

ATSISAKYMAS NUO SLAPUKŲ

8. Jūs galite atsisakyti naudoti Google Analytics slapukus, atsisiunčiant ir instaliuojant Google Analytics ats Analytics Opt-out Browser Add-on papildomą priedą. Šis papildomas priedas susisiekia su Google Analytics JavaScript“ (ga.js), nurodant, kad informacijos apie atitinkamą apsilankymą svetainėje negalima siųsti į Google Analytics.

9. Taip pat galite pakeisti savo naršyklės nustatymus, norint atsisakyti naujų slapukų, išjungti esamus arba tiesiog informuoti Jus apie į jūsų įrenginį siunčiamus naujus slapukus. Daugiau skaitykite http://www.allaboutcookies.org/.

POLITIKOS POKYČIAI

10. Prireikus Sports Lukss slapukų politika gali būti pakeista. NIC paskelbs visus NIC slapukų politikos pakeitimus interneto svetainėje www.hockeypoint.lt, pateikiant specialų pranešimą apie pakeitimus. Ankstesnes slapukų politikos versijas Sport Lukss archyvuos, kad prireikus galėtų jas peržiūrėti.